Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU EĞİTİM KURULU TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı, Bisiklet Federasyonu Eğitim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Talimat, sporcu, antrenör, hakem, kulüp, bisiklet eğitim merkezleri ve bisiklet ile ilgili kurum ve kuruluşların eğitim çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulan kurulun, çalışma usul ve esaslarını  kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Talimat, 21/05/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9’uncu maddesi, 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe girenBağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesine ve 03/04/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Talimatta geçen;

(a) Antrenör  : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile

(b) Eğitim Kurulu : Türkiye Bisiklet Federasyonu Eğitim Kurulunu,

(c) Federasyon : Türkiye Bisiklet Federasyonunu,

(ç) Federasyon Başkanı : Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanını,

(d) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,

Hakem : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile
tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlük’ten veya Federasyon’dan belge almış olan kişiyi,

(e) Teknik Kurul :Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurulunu

(f) Yönetim Kurulu : Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Eğitim kurulunun görev yetki ve sorumlukları

Madde 5 – (1) Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

(a) Kısa, orta ve uzun vadeli eğitim programlarını düzenlemek ve denetlemek,

(b) Bisiklet sporunun geliştirilmesinde kurs, seminer, sempozyum, v.s. düzenlemek, eğitim
materyallerinin (broşür, dergi, kitap, makale, CD vb.) hazırlanması ve yayınlanmasını sağlamak,

(c) İlgili kurullarla işbirliği yaparak Federasyonun yıllık faaliyet programının hazırlanmasında
Federasyona teklifte bulunmak,

(ç) İlgili merkezlerde bisiklet temel eğitim kursları açılmasına öncülük etmek, pilot bölgeler
oluşturmak ve gelişim kurslarını teşvik etmek,

(d) Her kademedeki   antrenör  ve   hakem   için   kurs   ile   hizmet   içi   eğitim programlarını düzenlemek, yürütmek,

(e) Her kademedeki antrenör ile hakem talimatlarını hazırlamak, Federasyon’a sunmak,

(f) Bisiklet eğitimi kapsamında kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim
faaliyetlerinin asgari kriterlerini belirlemek,

(g) Yurt dışından alınan antrenör ve hakem belgelerinin denklik işlemlerini yapmak ve sonuçları rapor halinde Federasyon’a sunmak,

(h) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek.

Kuruluş ve görev süresi

Madde 6 – (1)  Kurul, Yönetim Kurulu tarafından atanan en az 5 (beş) üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler.

(2) Kurulun görev süresi, atanmalarından itibaren Yönetim Kurulu’nun görev süresi kadardır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde gerekçesini açıklamak suretiyle mevcut üyelerde  değişiklik yapabilir.

Toplantı ve çalışma usulü

Madde 7 – (1) Kurul en az 2 ayda bir düzenli olarak Federasyon’un çağrısı üzerine toplanır.

(2) Kurul toplantılarına iki defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği kurul tarafından tekrar değerlendirilir.

(3) Üyeliğin düşmesi halinde, Yönetim Kurulu’nun onayı ile yeni üye atanabilir.

(4) Federasyon Başkanı gerekli görmesi halinde toplantılara başkanlık eder.

(5) Kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(6) Kurul, her yıl ortak çalışmalar yapmak üzere Federasyon’un diğer kurulları ile bir araya gelebilir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Talimatta yer almayan konular

Madde 8 – (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hususlarla ilgili karar; kurulun önerisi ile mevcut yasa, yönetmelik , ana statü ve talimatlar doğrultusunda  Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Yürürlülük

Madde 9– (1)  Bu Talimat Genel Müdürlüğün  internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10– (1)  Bu Talimat hükümlerini, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı yürütür.