Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KURULU TALİMATI


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1)  Bu Talimatın amacı; Sağlık Kurulu’nun oluşumu, işleyişi, görev ve yetkileri ile usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından öncelikle erkek ve bayan milli takımlarında görev alan ekip başta olmak üzere tüm sporcu ve teknik ekiplerin sağlık ve performans durumlarının korunması, iyileştirilmesi, dopinge karşı önlemler alınması ve bu konularda verilecek eğitimleri yürütmek üzere oluşturulan kurulun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesine ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesine ve 03/04/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen;

a) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

b) Federasyon: Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığını (TBF),

c) Federasyon Başkanı: Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanını,

d) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

e) Kurul: Sağlık Kurulu’nu,

f) Spor Kulübü: Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş, faaliyetlerde yer alma hakkı olan Spor Kulübünü,

g) Yönetim Kurulu: Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulunu, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Kurulun oluşumu

Madde 5- (1) Kurul,hekimlerin, spor hekimlerinin ve spor uzmanlarının bulunduğu en az 5 (beş) , en fazla 11 (on bir) üyeden oluşur.

(2) Kurul Başkanı, spor ve özellikle sporcu sağlığı konusunda bilgi ve tecrübeye sahip sağlık mesleği mensubu kişilerden,  Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanır.

(3) Kurul üyeleri Kurul Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanır.

(4) Kurul; gerekli gördüğü konulara ilişkin alt komisyonlar oluşturabilir.

Kararların niteliği

Madde 6- (1) Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Karar defterinde kayda geçen kurul kararları Federasyon Başkanı tarafından onaylanır.

(2) Başkan, parasal ve gerekli gördüğü diğer konuları   karar alınması için Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Toplantı usul ve esasları

Madde 7- (1) Kurul toplantılarına Kurul Başkanı başkanlık eder. Federasyon Başkanı, gerekli gördüğü hallerde kurul toplantılarına katılır ve kurula başkanlık eder.

(2) Kurul en az 2 ayda bir düzenli olarak toplanır. Ancak, gerektiğinde acil toplantı yapabilir. Toplantılardan önce üyelere gündem gönderilir ve tartışılacak konularda çalışma yapmaları istenebilir.

(3) Toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda oturum başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. (4) Kurul ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.

(5) Kurul, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hale getirip kurul defterinde imza altına alarak Federasyon Başkanına sunar.

Görev süresi ve üyelikten düşme

Madde 8- (1) Kurul üyelerinin görev süresi Federasyon Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.Eksilen üyenin yerine 5.maddedeki usulle yeni üye atanabilir. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usul izlenerek görevden alınabilir.

(2) Mazeretsiz olarak 2 (iki), her ne sebeple olursa olsun 3 (üç) olağan kurul  toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği bu şekilde düşen üyeler, Yönetim Kurulunun görev süresi içinde yeniden Sağlık Kurulu üyeliğine atanamazlar.

(3) Görev süresi içinde Tahkim Kurulu veya Federasyon Ceza Kurulu tarafından 1 (bir)  ay ve üzerinde hak mahrumiyeti cezası alan üyenin üyeliği düşer.

Alt komisyon

Madde 9- (1) Kurula bağlı olarak;dopingle mücadele komisyonu,tanı ve tedavi komisyonu ile kurulun görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu alt komisyonlar görev yapabilir.

(2) Alt komisyonlar, kurul tarafından kuruluş gerekçeleri, görev alanları, yetki ve sorumlulukları belirtilmek sureti ile Federasyon Başkanı’nın onayı alınarak oluşturulur.

(3) Alt komisyon başkanları kurul üyeleri arasından Federasyon Başkanı tarafından seçilir ve kurula karşı sorumlu olarak görev yapar.

(4) Alt komisyon üyeleri komisyon başkanının önerisi ve kurulun onayını takiben Federasyon Başkanı’nın ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile göreve atanır.

(5) Alt komisyonlar talimatları usulünce görev yaparlar ve kurula karşı sorumludurlar.

(6) Kuruluşu onaylanmış komisyonlar; üç ay içerisinde yönergesini hazırlayarak kurula sunmak zorundadır. Komisyon yönergesi, kurulun oluru ve Federasyon Başkanının ve Yönetim Kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.

(7) Alt komisyonlar tarafından alınacak kararların uygulanabilmesi için kurulun uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

Kurulun görevleri

Madde 10– (1) Kurulun görevleri şunlardır;

(a) Yönetim Kurulunun isteği üzerine milli takım sporcularının hastalık ve yaralanmaları durumlarında gerekli tanı ve tedavinin yapılmasında destek sağlamak, sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezleri ile koordinasyon içerisinde çalışarak sporcuların dengeli beslenmelerine ilişkin programlar hazırlamak,

(b) Milli takım sporcularının performans değerlendirmelerinin periyodik olarak yapılmasını sağlamak ve bu değerlendirmelerden elde edilecek sonuçlar ışığında performans düzeylerinin artırılmasına yönelik politikalar geliştirmek, bu politikaların uygulanmasını sağlamak, sporcu, antrenör ve hakemlerin sağlık kartlarını düzenlemek ve bunu bir sisteme bağlamak,

(c) Sağlık, performans, beslenme ve doping konularında tüm sporcu ve eğiticilere gerekli eğitimin verilmesinde gerekli hazırlıkları yapmak, ilkyardım kursları düzenlemek ve bu konuda çalışmalar yapıp bisiklet sporu ile ilgili kişileri bilgilendirmek, antrenör ve hakem eğitim programlarının sağlık ile ilgili bölümlerini oluşturmak, düzenlenen eğitim programlarını kontrol etmek,

(ç) Dopingi önlemek amacıyla sporcu, antrenör, fizyoterapist, yönetici ve tüm ilgililerin bilgilendirilmesi için çalışmalar yürütmek, Dopinge karşı bir bilinç oluşturulması, deplasmanlı liğlerde ve uluslararası turnuvalarda doping kontrolü ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için gerekli her türlü desteği sağlamak,

(d) Federasyon tarafından organize edilen uluslararası organizasyonlar ile milli takımları ilgilendiren turnuva, özel karşılaşma ve kamplarda karşılanması zorunlu tıbbi ihtiyaçları belirlemek,

(e) Beslenme konusunda tüm sporcu ve eğiticilerin bilgilendirilmeleri için çalışmalar yapmak; milli takımların kamp ve turnuva diyetlerinin hazırlanmasını sağlamak,

(f) Müsabaka, turnuva, şampiyona ve kamplarda gerekli sağlık personelinin istihdamı, sağlıkla ilgili tüm hazırlıkların yapılması konusunda ilkeleri belirlemek,

(g) Sporcuların müsabaka ve hazırlık dönemlerinde karşılaşabilecekleri psikolojik baskı ve problemlerin kontrol altına alınması, giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler


Talimatta yer almayan hususlar

Madde 12-  (1) Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; kurulun önerisi ile mevcut yasa, yönetmelik, ana statü, Talimat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Yürürlük

Madde 13– (1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün  internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 14- (1)  Bu Talimat hükümlerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı yürütür.