Güncel YAKLAŞAN FAALİYET

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU

TEKNİK KURUL TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurulu’nun oluşumu, görev,yetki ve  çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-(1)Bu talimat, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun düzenlediği yarışmalarda yer alan tüm spor kulüplerini, Millî Takım’ların oluşumu, Milli Takım Kampları, yarışları ile ilgili çalışmaları ve Teknik Kurul ile ilgili diğer hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-(1)Bu Talimat, 21/05/1986 tarih ve3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9’uncu maddesi, 14/07/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 25/05/2007 tarihli ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu Talimatta geçen tanımlardan:

a) Genel Müdürlük              :           Spor Genel Müdürlüğü’nü,
b) Federasyon                      :            Türkiye Bisiklet Federasyonu’nu,
c) Federasyon Başkanı       :            Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı’nı,
ç)   Yönetim Kurulu             :            Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulunu,
d) İl Müdürlüğü                    :            Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü,
e) Spor Kulübü                     :            Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş,

faaliyetlerde yer alma hakkı olan Spor Kulübünü,


f) Millî Takımlar                    :           Tüm kategorilerdeki Bisiklet Millî Takımlarını,
g) Sporcu                               :            Bisiklet yarışlarına katılan ferdi sporcuları ve

kulüp sporcularını,
ğ)    Antrenör                        :           Bisiklet spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyon’dan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine haiz olan kişiyi,


h) UCI                                   :          Uluslararası Bisiklet Birliği’ni,
ı)    Diğer Kurullar               :                  Türkiye Bisiklet Federasyonu bünyesinde yer alan kurul ve Federasyon Başkanı’na bağlı alt kurulları,


i) Millî Takımlar                  :           Tüm kategorilerdeki Millî Takımları,

ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Teknik Kurul

Madde 5-(1)Teknik Kurul en az 5 en fazla 11 üyeden oluşur. Federasyon Başkanı’nınönerisi, Yönetim Kurulu kararı ile 4 yıllık süre için kurulur.

Teknik kurul üyelerinde aranan şartlar


Madde 6-(1) Teknik Kurul üyelerinde aranacak şartlar;

a) Millî Takımlarında yer almış, çeşitli branşlarda antrenörlük, kademelerinde görev yapmış veya üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümünde öğretim üyesi/görevlisi görevlerinde bulunmak

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurulu’ndan veya Türkiye BisikletFederasyonu Disiplin Kurulu’ndan bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak,

c)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, atı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d) 20 yaşından büyük olmak,

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 7-(1) Teknik Kurul toplantılarında Kurulun görev, yetki ve sorumlulukalanı içinde olan konular değerlendirilir. Federasyon Başkanı gerekli gördüğünde TeknikKurul toplantılarına katılır.

a) Federasyon Başkanı katıldığı toplantılarda, Kurula başkanlık yapar.

b) Teknik Kurulu görev alanına giren konularda görüşme yapmak; çalışmalarınıgözden geçirmek amacıyla yılda en az bir kez kurul başkanının çağrısı ile toplanır.

c) Kurul, Federasyon Başkanının talebi üzerine veya doğrudan Teknik Kurulu Başkanıtarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

ç) Toplantı gündemini kurul başkanı tespit eder,

d) Kurul gündemindeki konuları zamanı içerisinde hazırlayarak federasyona sunar,

e) Kararlar; katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oy kullandığı kararlar geçerlidir.

f) Teknik Kurul aldığı kararları Federasyon Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

g)Kurul aldığı kararları karar defterine geçirir ve imzalanır.

h) Karar defterinin tutulması ve saklanmasından başkan sorumludur.     

Üyeliğin Düşmesi;

Madde 8-(1)Teknik kurul üyeliği aşağıdaki durumlarda düşer;

a) Üyenin istifası

b) Mazeretsiz olarak üst üste 2, her ne sebeple olursa olsun yılda 3 toplantıyakatılmamak, Üyeliği bu şekilde düşen üye 4 yıl süreyle Teknik Kurul üyeliğine atanamaz.

c)Seçilme şartlarından herhangi birini kaybetmiş olmak.


d)Kurul üyeleri, atanmalarındaki usul izlenerek görevden alınabilir.

Görev ve Yetkiler

Madde-9 -(1) Teknik Kurulunun görevi ve yetkileri aşağıya çıkarılmıştır;

a) Milli takımda ülkemizi temsil edecek sporcu ve antrenörlerin seçilme kriterlerini

b) Milli Takımları, uluslar arası alanda başarıya taşıyacak sporcu ve antrenör profillerini belirlemek, Milli Takım antrenörlerinde aranan özellikleri ve görevlerini belirlemek,

c)Milli Takım yarışmaları öncesinde seçme ve performans değerlendirme kamplarına katılacak sporcuları ve antrenörleri belirlemek,

ç)Milli Takımların altyapı çalışmalarını belirleyerek; A takıma iyi yetişmiş sporcular kazandırmak için,Yıldız ve GençMilli Takımantrenman sistemleri ile kamp dönemlerini planlamak,

d)Milli Takımlar için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar yapmak,

e)Milli takımların; uluslararası yarışma programlarını planlayarak yıllık faaliyet programında yer verilmesini sağlamak,

f)Hedeflenen başarıya erişmek için Milli Takımlarateknik destek ihtiyaçlarını belirlemek, Milli Takımlarda görevli antrenörlerin ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve donanımı sağlamak,

g)Yarışma Talimatında yapılacak değişikleri belirlemek, özel yarışma talimatlarını hazırlamak, ülkemizde düzenlenen uluslar arası yarışmaların bültenlerini hazırlamak ve yayınlanmasını  sağlamak, federasyonca istenmesi halinde ihtiyaç duyulan talimatların hazırlanmasına yardımcı olmak

ğ)Her kademedeki antrenörlere düzenlenecek kurs ve seminer planlamasını yapmak, eğitim kurulu ile ortaklaşa; bunlarla ilgili ders programlarını yapmak  ve öğretim görevlilerini belirleyerek yetiştirilmesini sağlamak,

h)Bisiklet sporunda kullanılan malzeme araç ve gereçleri ile ilgili yenilikleri izlemek,federasyona öneride bulunmak,

ı)  Milli Takımlarda ve Milli Takım aday kadrosunda yer alan sporcularla ilgili olumlu olumsuz her türlü gelişmelerin raporlarını hazırlamak,

i) Ulusal altyapının gelişmesi, güçlenmesi ve Milli Takımlara iyi yetişmiş sporcular verebilmesi için altyapıda yetenekli hedef sporcuların tespitini yaparak antrenman sistemleri, kamp ve yarışma periyodlaması ile gelişimlerini sağlamak için öneriler ve projeler hazırlamak,

j)Milli Takımlar için alınacak malzemelerin teknik şartnamesini hazırlamak, alınan malzemeninşartnameye uygunluğunu belirlemek,

k)Uluslararası kurallarının tercüme edilmesini sağlamak duyurmak ve uygulattırmak,

l)Emniyet Kurallarının standardizasyonunu sağlamak ve uygulanmasının takipçisi olmak,

m)Ulusal yarışmaların değişen şartlara göre daha verimli yapılabilmesi için gelişmeleri takipetmek ve gerekli düzenlemeleri yaparak federasyona öneride bulunmak,

n)Federasyon Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak.

o)Yıllık Faaliyet Programı’nı belirlemek,

ö)Milli Takımlar kampları ve kamp programlarını hazırlamak,

p)Milli Takımlarla ilgili yarışma, turnuva ve/veya şampiyonalar sonrasında detaylı ve gerekçeli sonuç değerlendirme raporları hazırlamak,

r) Eğitim Kuruluyla işbirliği yapmak; Eğitim Kurulunun Bisiklet sporunu yaygınlaştırma çalışmalarına yardımcı olmak,

s) Antrenör yetiştirme kurslarında görev almak,

ş) Yurt dışında yapılan antrenör kurslarına katılacak antrenörleri tespit etmek,

t) Kulüp antrenörleri ile ortak bir anlayış çerçevesinde işbirliği yapmak, onların gelişmeleri için gereken desteğin verilmesini sağlamak
 
Görev Süresi

Madde 10-(1) Teknik Kurulun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi kadardır.

Federasyon Başkanının görevinin sona ermesi durumunda, teknik kurulunda görevi sona erer.
Süresini dolduran üye yeniden göreve atanabilir.
Teknik Kurul Başkanı Federasyon Başkanı’nın teklifi, yönetim kurulunun kararı ile görevden alınabilir.
Üyelerden herhangi birinin istifası halinde boşalan Teknik Kurul üyesi yerine Teknik Kurul Başkanı’nın teklifi Federasyon Başkanı’nın onayı ile yeni bir üye atanabilir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Talimatta Yer Almayan Hususlar


Madde 11-(1) Bu Talimatta yer almayan konularda; Türkiye Bisiklet Federasyonu ile UluslararasıBisiklet Birliğimevzuat hükümleri esas alınır.

Yürürlük

Madde 12-(1)Bu talimat, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu resmî internet sitelerindeyayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 12 -(2)  Bu talimatın yayımlanmasıyla daha önce yürürlükte olan talimatlar kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 13-(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Federasyonu Başkanı yürütür.